สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์  

  ข่าวจากกลุ่มสาระ  


--- ไม่พบข้อมูล ---

--- ไม่พบข้อมูล ---

--- ไม่พบข้อมูล ---

--- ไม่พบข้อมูล ---

--- ไม่พบข้อมูล ---

--- ไม่พบข้อมูล ---

--- ไม่พบข้อมูล ---

--- ไม่พบข้อมูล ---

--- ไม่พบข้อมูล ---

  ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่าย  

  ลิงก์อื่น ๆ  

  เกี่ยวกับโรงเรียน  

ตึกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาสายสามัญ สังกัดกรมสามัญศึกษา


วิสัยทัศน์ : โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พรรณไม้ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

  ภาพกิจกรรม