โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

Slide background
Slide background
Slide background

  ข่าวประชาสัมพันธ์  


  ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่าย  

  ลิงก์อื่น ๆ  

  เกี่ยวกับโรงเรียน  

ตึกโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาสายสามัญ สังกัดกรมสามัญศึกษา


วิสัยทัศน์ : โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พรรณไม้ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

  ภาพกิจกรรม